SILO CONTAINS SILK SHELL DUST

Silo contains silk shell dust

3.000 USD 3000 3.300

Silo contains silk shell dust
(Silo chứa bụi vỏ lụa)

 

Dimension: L 1450 x W 1450 x H 5020mm
Silo contains shell Ø1200x2020mm/ Silo chứa vỏ Ø1200x2020mm
Cyclon Ø680x2000mm
Air release hopper 1000x1000x1100/ Phễu thoát khí 1000x1000x1100
Foot frame by ▢100x100x3.0/ Khung chân hộp
▢100x100x3.0
Iron material thickness 1.5-3mm/ Vật liệu sắt dày 1.5-3mm
Dust filter cloth bags Ø300x1300/ Túi vải lọc bụi Ø300x1300 x 9 pcs

Product features Silo contains silk shell dust
Some
Related products